Legislativa okolo septiků a jímek: Dodržujete ji?

Septik ani jímku bohužel nemůžete realizovat jen tak z minuty na minutu. A to z důvodu, že na jejich výstavbu i provoz se vztahuje několik zákonů a vyhlášek, které je třeba dodržovat. Přečtěte si nejdůležitější zákony týkající se septiků a jímek a vyhněte se možným pokutám.

Septik a zákony

Je pro stavbu tříkomorového septiku nutné povolení?

Ano, pro stavbu tříkomorového septiku je nutné získat stavební povoleníTříkomorový septik s filtrem je zákonem klasifikován jako tzv. vodní dílo, proto není možné jej realizovat bez projektu a úředního povolení. Stejně tak hodláte-li odpadní vodu vypouštět, musíte zažádat vodoprávní úřad o povolení.

Septikem se míní vodní dílo a vztahuje se na něj vodní zákon č. 254/2001 Sb. Přesná definice tohoto vodního díla zní: „stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací“ a najdete ji v § 55, odstavci 1, pod písmenem c.

Proces získání povolení se řídí podle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Povolení pro stavbu septiku může zahrnovat náležitosti také podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Postup získání povolení pro stavbu septiku je identický s postupem pro získání povolení ČOV. Jinak řečeno, můžete se rozhodnout buď pro tradiční vodoprávní řízení, anebo ohlášení.


Je povoleno vypouštění septiku na zahradu? 

Ne, vypouštění septiku na zahradu není povoleno. K vývozu septiku je dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. nutné využít provozovatele čistírny odpadních vod nebo osobu oprávněnou podle živnostenského zákona k vývozu obsahu septikuVypouštěním septiku na zahradu byste ohrozili jak sebe, tak i své okolí a navíc by vám hrozila pokuta za znečištění životního prostředí. Znečištění zahrady vypuštěním septiku může vést k pokutám ve výši 20 000 Kč pro fyzické osoby a až do výše 100 000 Kč pro právnické osoby.


Je možné dostat pokutu za nevyvezený septik?

Ano, za nevyvezený septik můžete dostat pokutu v souladu s novelou vodního zákona č. 254/2001 Sb. Pro fyzické osoby mohou tyto pokuty dosáhnout až výše 20 000 Kč, zatímco pro právnické osoby může pokuta za nedodržení předpisů ohledně vyvážení septiků dosáhnout až 100 000 Kč.


Jímky a zákony

Jímka není na rozdíl od septiku považována za vodní dílo, jedná se o obecnou stavbu, kterou je potřeba ohlásit stavebnímu úřadu. Požadavky a povinnosti upravuje stavební zákon č. 183/2006 Sb., kde jímka spadá pod „podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem“.


Povinnost dokladovat vyvážení žumpy

Přijatou novelou vodního zákona č. 254/2001 Sb. vznikla od roku 2021 povinnost dokladovat vývoz žump. Vlastníci by měli doklady o vyvezení žumpy uchovávat až 2 roky zpětně. V případě, že vlastník nepředloží požadované doklady nebo úředníci v nich najdou nesrovnalosti, mu může být uložena pokuta až do výše 20 000 Kč. V případě právnických osob může být pokuta za nepředložení dokumentace až do výše 100 000 Kč


Vyhláška o technických požadavcích jímky – stavby

Ještě, než si pořídíte jímku, důkladně se seznamte s technickými parametry, které si bezodtoková nádrž dle zákona nárokuje. Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby musí být žumpy (jímky) vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Jakmile jímka, byť jen mírně, prosakuje, musí majitel nechat odborníky provést zkoušku těsnosti, jinak by se jednalo o přestupek.


Klíčem k úspěchu je kvalitní materiál

U našich jímek dbáme na kvalitní materiál a na jejich výrobu používáme 100% nepropustný polypropylen, který se rovněž postará o dlouhou životnost jímky.

Při výstavbě jímky je také dobré myslet dopředu tak, aby bylo v budoucnu možné ji případně napojit na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod.


Zákon o nakládání s povrchovými a odpadními vodami

Když začne žumpa, tedy jímka, přetékat, dopouštíte se rovněž přestupku. Zmínku o odpadních vodách a nakládání s nimi pak najdete v zákoně č. 254/2001 v § 38, odstavci 6.

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.“

 

Kam po přečtení článku?

Přečtete si další zajímavé články:

Nebo se podívejte na naše produkty: