Legislativa okolo septiků a jímek: Dodržujete ji?

Septik ani jímku bohužel nemůžete realizovat jen tak z minuty na minutu. A to z důvodu, že na jejich výstavbu i provoz se vztahuje několik zákonů a vyhlášek, které je třeba dodržovat. Přečtěte si nejdůležitější zákony týkající se septiků a jímek a vyhněte se přestupkům.

Septik a zákony

Pro realizaci septiku a osazení pískového filtru potřebujete stavební povolení a stejně tak hodláte-li odpadní vodu vypouštět, musíte zažádat vodoprávní úřad o povolení.

 

Septikem se míní vodní dílo a vztahuje se na něj vodní zákon č. 254/2001 Sb. Přesná definice tohoto vodního díla zní: „stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody, kanalizačních stok, kanalizačních objektů, čistíren odpadních vod, jakož i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizací“ a najdete ji v § 55, odstavci 1, pod písmenem c.

Vývoz septiku

O novele zákona ošetřujícího vývoz septiku se letos pouze spekulovalo. Jednalo se o zpřísnění podmínek vývozu septiků, konkrétně o to, že by nově každý majitel musel dokladovat vyvážení žumpy do roku 2021. Prozatím však zákon nebyl schválen. I tak je ale dobré si doklad o pravidelném ročním vývozu schovávat pro případnou kontrolu. V žádném případě ale není možné vypouštění septiku na zahradu. Vypouštěním septiku na zahradu byste ohrozili jak sebe, tak i své okolí a navíc by vám hrozila pokuta za znečištění životního prostředí.

Jímky a zákony

Jímka není považována za vodní dílo, jedná se o obecnou stavbu, kterou je potřeba ohlásit stavebnímu úřadu. Požadavky a povinnosti upravuje stavební zákon č. 183/2006 Sb., kde jímka spadá pod „podzemní stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem“.

Vyhláška o technických požadavcích jímky – stavby

Ještě, než si pořídíte jímku, důkladně se seznamte s technickými parametry, které si bezodtoková nádrž dle zákona nárokuje. Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby musí být žumpy (jímky) vodotěsné, bez možnosti jakéhokoliv odtoku. Jakmile jímka, byť jen mírně, prosakuje, musí majitel nechat odborníky provést zkoušku těsnosti, jinak by se jednalo o přestupek.

Klíčem k úspěchu je kvalitní materiál

U našich jímek dbáme na kvalitní materiál a na jejich výrobu používáme 100% nepropustný polypropylen, který se rovněž postará o dlouhou životnost jímky.

 

Při výstavbě jímky je také dobré myslet dopředu tak, aby bylo v budoucnu možné ji případně napojit na veřejnou kanalizaci ukončenou čistírnou odpadních vod.

Zákon o nakládání s povrchovými a odpadními vodami

Když začne žumpa, tedy jímka, přetékat, dopouštíte se rovněž přestupku. Zmínku o odpadních vodách a nakládání s nimi pak najdete v zákoně č. 254/2001 v § 38, odstavci 6.

 

„Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod, a na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí prokázat jejich zneškodňování v souladu s tímto zákonem.“

Vypouštění odpadních vod

Ani vypouštění odpadních vod z jímky se neobejde bez patřičného povolení. Všechno, co o povolení potřebujete vědět, se dozvíte v zákoně č. 254/2001 v § 8.

 

Kam po přečtení článku?

Přečtete si další zajímavé články:

Nebo se podívejte na naše produkty: