Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Naše Jímky s.r.o.

(dále jen OP)

I.Úvodní ustanovení

1) Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.nasejimky.cz je společnost NAŠE JÍMKY s.r.o., se sídlemNa Kopečku 37, 675 21 Okříšky, IČ: 05383404, DIČ: CZ05383404, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 95044, (dále jen prodávající).

2)  OP platí pro nákup v internetovém obchodě www.nasejimky.cz nebo prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé při uzavírání kupních smluv a jsou pro obě strany závazné.

3)  OP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen o.z.), které tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (dále jen smlouvy). Smlouvu mezi stranami je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

4)  Kupující učiněním závazné objednávky, která nahrazuje smlouvu, stvrzuje, že akceptuje OP pro dodávku výrobků nebo zboží z nabídky prodávajícího.

5) KONTAKTNÍ ÚDAJE:

Telefon: 604 605 346, 605 333 522

e-mail: info@nasejimky.cz, objednavky@nasejimky.cz

Provozovna: Hrotovická 169, 674 01 Třebíč

Provozní doba: Po – Pá 8,00 – 16,30

 

II. Způsob uzavření smlouvy

1) Kupující přijme návrh na uzavření smlouvy na webových stránkách http://www.nasejimky.cz/ tím, že si požadované zboží objedná prostřednictvím vložení zboží do e-košíku a objednávku odešle.

2) Vyplněním objednávkového formuláře, který je kupujícímu zaslán prodávajícím mailem. Před odesláním objednávky je kupující oprávněn měnit požadovaný druh zboží a zkontrolovat všechny údaje. Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah. Po přijetí objednávky od kupujícího, prodávající zašle druhé straně potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost. Předmětem smlouvy jsou výrobky nebo zboží uvedené v objednávce. 

3)  Kupující souhlasí při uzavírání smlouvy s použitím komunikačních prostředků na dálku. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku si v tomto případě hradí kupující sám (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.).

4) Kupující má dále možnost objednávat výrobky telefonicky, e-mailem nebo osobně na adrese provozovny prodávajícího. V objednávce musí být uvedeno:

a)  druh výrobku, jeho specifikace.

b) termín dodání.

c)  cena výrobku.

d) způsob platby.

5) Kupující je povinen doplnit následující údaje:

a)  jméno a příjmení, příp.název společnosti, IČ a DIČ – bylo-li přiděleno.

b)  dodací adresu.

c)   telefon, e-mail.

d)  fakturační adresu (v případě, že je jiná, než dodací adresa).

e)  souhlas s obchodními podmínkami.

f)    datum objednávky.

6) Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje povinné identifikační údaje o kupujícím.

7)  Návrh objednávky je přijat nejpozději do následujícího pracovního dne, vyplněnou objednávku zašle kupující prodávajícímu, který její potvrzení zašle kupujícímu obratem i prostřednictvím mailu.

 

III. Platební podmínky

1) Kupující se zavazuje prodávajícímu uhradit kupní cenu za dodané výrobky nebo zboží sjednané ve smlouvě (objednávce), která je platná v okamžiku potvrzení objednávky.

2)  Způsoby úhrady za zboží:

a)  v hotovosti při předání zboží.

b) záloha předem na účet a zbylá část v hotovosti při předání zboží.

c)  předem na účet (platba musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději 2 dny před převzetím výrobku).

d) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

3) Číslo účtu: 4317917309/0800.

 

IV. Způsob zrušení smlouvy

1) Odstoupení od smlouvy:

a)  Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti, má právo na odstoupení od smlouvy podle ust. § 1829 o.z. do 14 dnů ode dne převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran.

b)  V případě odstoupení zašle kupující vyplněný formulář pro odstoupení, což prodávající potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

c)   V tomto případě nese kupující náklady spojené s navrácením zboží. Prodávající vrátí kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od smlouvy, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá.

2) Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

a)  o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

b)  na dodávku výrobků nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c)   na dodávku výrobku vyrobeného na zakázku podle přání kupujícího.

 

3) Zrušení objednávky:

a)    V průběhu doby, kdy byl výrobek objednán, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného materiálu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo ji jednostranně s okamžitou platností zrušit.

b)    kupující může zrušit objednávku telefonicky na čísle +420 605 333 522 společně s potvrzením e-mailem na: info@nasejimky.cz, přičemž při zrušení do 30 kalendářních dnů před termínem dodání neplatí žádné storno poplatky, při zrušení do 14 kalendářních dnů před termínem dodání zaplatí prodávajícímu 50% z kupní ceny a při zrušení do 3 pracovních dnů před termínem dodání zaplatí prodávajícímu 100% kupní ceny.

c)    pokud objednaný výrobek nebude mít prodávající v dostatečném množství na skladě nebo nebude možné jej z jiných důvodů dodat včas kupujícímu (materiál je dočasně nedostupný, nevyrábí se, z důvodu jeho stahování apod.), oznámí prodávající kupujícímu tuto skutečnost ve lhůtě 2 dnů ode dne přijetí objednávky a objednávka se okamžikem oznámení považuje za zrušenou, nedohodnou-li se prodávající a kupující jinak.

 

V. Podmínky pro vrácení zboží

1)   vrácení zboží bez udání důvodu je možné pouze do 14dní od odstoupení od smlouvy ve stavu a hodnotě, v jakém zboží od prodávajícího koupil,

2)   zboží musí být čisté a úplné, s kompletní dokumentací,

3)   zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu a obalu pokud byl součástí dodávky,

4)   zboží nesmí být jakkoliv poškozeno,

5)   zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání.

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči kupujícímu uplatnit nároky plynoucí z jeho bezdůvodného obohacení spočívající ve snížení hodnoty vraceného zboží.

 

VI. Dodací a dopravní podmínky:

1) Dopravu výrobku zajišťuje prodávající na území České republiky zdarma při objednávce nad 7.000,- Kč (nevztahuje se na přepravu bazénů). Kupující je povinen zajistit pomoc při skládání výrobku z auta nebo vleku dopravce.Před odesláním výrobku je kupující vždy informován prodávajícím, a to telefonicky nebo e-mailem, o detailech doručení. Pokud je cena zboží méně než 7.000,- Kč, hradí si kupující přepravu sám. Cena přepravy je dle tarifu České pošty nebo přepravní společnosti Toptrans.

2) Termín plnění se sjednává standardně v rozmezí 7 – 14 dní, maximálně do 30 kalendářních dní ode dne potvrzení objednávky, není-li kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky.

3)  Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání z důvodu neočekávatelných překážkám v dopravě – zejména nepříznivému stavu počasí či z důvodu poruchy vozidla přepravujícího výrobek.

4) Pokud není dohodnuto jinak, je kupující jako příjemce povinen v dohodnutém termínu dle objednávky převzít objednaný výrobek nebo pověřit k tomu třetí osobu (dále jen příjemce).

5) Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží před termínem uvedeným na objednávce na sjednané místo, pokud s tím kupující souhlasí.

6)  Pokud příjemce nepřevezme výrobek ve stanoveném a předem dohodnutém termínu na dodací adrese, má prodávající nárok na úhradu marně vynaložených dopravních výdajů, a to sazby za 1 km jízdy ve výši 35,- Kč, poplatek za čekací dobu dopravce ve výši 200,- Kč za jednu půlhodinu, tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.   

7)  Při převzetí objednaného výrobku je příjemce povinen zásilku řádně zkontrolovat, zda-li je neporušená a nepoškozená, v opačném případě oznámí tuto skutečnost ihned přepravci, který sepíše zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Příjemce svým podpisem potvrdí přepravci, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou.  Do doby zaplacení kupní ceny je výrobek majetkem prodávajícího.

8)  Kupující při předání výrobku obdrží tuto dokumentaci:

      a) daňový doklad,

      b) záruční list,

      c) předávací protokol (dodací list),

      d) prohlášení o shodě,

      e) protokol o vodotěsnosti,

      f)  montážní návod,

      g) pokyny k užívání a údržbě výrobku.

 

 

VII. Reklamace a záruka

1) Prodávající poskytuje na nový výrobek a výrobek I. jakosti dle ust. § 2113 a násl. o.z. záruku za jakost po dobu 24 měsíců ode dne jejího převzetí, tj. výrobek bude po tuto dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel.

2) Prodávající reklamaci vyřídí co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Prodávající se zavazuje v záruční době na své náklady odstranit vady výrobku s výjimkou níže popsaných případů.

3) Záruka se nevztahuje na následující případy:

a)  kupující nepředal prodávajícímu všechny informace o stavu podloží, tj. spodní voda, jílovitá půda, písčitá půda, vyšší statické zatížení, apod.,

b)  kupující přes upozornění prodávajícího trval na zhotovení a dodání nesprávného typu výrobku,

c)   kupující nedodrží správný postup usazení výrobku,

d)  vinou kupujícího dojde k mechanickému nebo chemickému poškození výrobku,

e)  kupující provede sám úpravy, opravy nebo výrobek poškodí neodbornou manipulací.

4) Reklamace bude vyřízena pouze s předloženou fotodokumentací usazování výrobku:

      a) uložení výrobku na základovou desku,

      b) obsypávání nebo betonování výrobku po obvodu,

      c) zasypávání nebo betonování stropu výrobku,

      d) použitá technika.

5) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku písemně. V zájmu co nejrychlejšího vyřízení by měla reklamace splňovat následující:

     a) označení výrobku,

     b) popis závady,

     c) kopie dokladů o zakoupení výrobku,

     d) kontaktní údaje kupujícího (adresa, telefon, e-mail),

e)  reklamaci dle protokolu může kupující zaslat e-mailem na info@nasejimky.cz nebo poštou na adresu prodávajícího.

6) Reklamace čerpadla a příslušné techniky zabudované v nádrži - postup:

a) pokud výrobek jeví známky k reklamaci, telefonicky nebo emailem kontaktuje kupující prodávajícího, a ten se pokusí společně s kupujícím nefunkční výrobek zprovozit po telefonu - často se jedná o příčinu, která není k reklamování (např. zavzdušnění čerpadla apod.),

b) když výrobek i přesto jeví známky poruchy, je potřeba jej demontovat podle postupu uvedeného v montážním návodu a zaslat k reklamaci na adresu s vyplněným reklamačním protokolem přímo výrobci a dodavateli, aby byla reklamace vyřízena co nejdříve.

c) Adresa, kam čerpadlo a příslušnou techniku zasílat: PUMPA a.s., U Svitavy 54/1, Brno, PSČ 618 00

 

 

 

VIII. Výrobek na zakázku (ATYP):

1) Rozměry, hmotnost, kapacita a ostatní údaje uvedené na http://www.nasejimky.cz/ jsou standardní a je možné se oboustranně dohodnout na určitých specializacích výrobku. Cena a parametry výrobku se mohou tímto změnit a tyto změny budou uvedeny ve smlouvě.

2) V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech nebo objednávky atypického výrobku, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy (faktury) kupujícím.

3)  Výrobky prezentované na webové stránce prodávajícího mají pouze ilustrační a informativní charakter. Kupující bere na vědomí, že druh výrobku je nutné zvolit s ohledem na podloží, do kterého bude výrobek usazován. Informace o výběru správného druhu výrobku s ohledem na podložíposkytuje prodávající na svých webových stránkách.

4)  Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu zálohu ve výši 60% kupní ceny objednaného výrobku bez DPH, který je atypického charakteru speciálně na zakázku zákazníka.

 

IX. Ochrana osobních údajů

1) Kupující uděluje v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas s tím, aby prodávající shromažďoval a zpracovával osobní údaje, které se týkají kupujícího, zejména údaje poskytnuté v objednávce, a to pouze pro vlastní obchodní účely.

2) Prodávající se výslovně zavazuje, že nenabídne poskytnuté osobní údaje k využití třetím osobám. Prodávající prohlašuje, že používá odpovídající technické vybavení k zabezpečení poskytnutých osobních údajů.

3)  Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

X. Řešení sporů

 

1) Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

2)  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje pouze v případě, že se spor nepodařilo vyřešit přímo mezi prodávajícím a kupujícím.

 

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 12. 2. 2021

 

 

                                                                                          Roman Mižigar

                                                                                                jednatel