Potřebujete na vybudování jímky stavební povolení?

Jímka není septik


Jímka neboli žumpa je tvořena jednou velkou nádrží a přítokovou rourou. Cokoliv do jímky přiteče v ní také zůstane, protože na rozdíl od septiku nemá žádný odtok. Slouží k dočasnému uskladnění odpadní vody, a proto je nutné ji pravidelně vyprazdňovat. Pozor na její přetékání – tím byste se dopustili nedovoleného vypouštění odpadních vod.


Proč zvolit jímku


Obecně platí, že stavby a pozemky musí být napojeny na veřejnou kanalizaci nebo vodní tok pro odvádění srážkové vody. Možná nemáte ani jednu z těchto možností nebo nesplňujete dané parametry a nemůžete se napojit. V těchto případech je vhodným řešením právě vsakovací jímka. Někdy se jí říká také vsak nebo podmok. Jde o výkop vyplněný štěrkem. Jímka musí být zasazená tak, aby nedocházelo k vypouštění vody na sousední pozemky.


Jímka rozhodně musí:


• mít správnou hloubku a objem
• být dobře kontrolovatelná
• být dobře čistitelná


Podle pravidel


Zmínky o vsakovací jímce jsou uvedené ve stavebním zákoně č. 183 / 2006 Sb. a jeho vyhlášce č. 269 / 2009 Sb., která se zabývá tématem jímek a vsakováním dešťových vod:


Žumpy se budují pouze tam, kde splaškové odpadní vody nelze odvádět do kanalizace nebo kde vyčištěné odpadní vody v malé čistírně odpadních vod není možné vypouštět do vodního toku nebo do vod podzemních.


V tom samém zákoně se lze také dočíst, zda je potřeba stavební povolení, nebo nikoli.


Jímka a septik - povolení nebo ohlášení?


Požadavek na vybudování vsakovací jímky řeší stavební úřad. Výhodou je, že dnes u určitých druhů jímek nemusíte stavební povolení řešit. Ze stavebního zákona vyplývá, že „není potřeba žádat o stavební povolení k podzemním stavbám do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m“. Jímka není (na rozdíl od septiku) vodní dílo, a proto stačí ohlášení stavebnímu úřadu. Za to se navíc neplatí žádný správní poplatek. Pro septik je povolení od stavebního úřadu nutné.


Naopak ze zákona vychází, že když má provedení stavby za následek překročení parametrů, je potřeba již řešit stavební povolení. Ale i tady je výhodou to, že jímku není třeba řešit samostatně, ale například společně s povolením ke stavbě nebo rekonstrukcí domu či jiného objektu. K žádosti o stavební povolení je ale nutné doložit posudek od hydrogeologa. Ten provede vsakovací zkoušku propustnosti a posoudí vhodné řešení pro konkrétní typ pozemku. Jímku pak lze vybudovat pouze za vhodných geologických podmínek.


Vsakování mělké i hluboké


Vždy je lepší provést vsakovací zkoušku propustnosti, protože jímku není možné instalovat do všech typů zemin a hornin. Na základě výsledků je pak možné určit, zda v daném prostředí je vhodné vybudovat jímku, případně jaké by měla splňovat parametry – ať už se jedná o typ, velikost nebo její umístění.


U mělkého i hlubokého vsakování je nutné znát intenzitu srážek, množství vody, která bude přitékat, ale i propustnost zeminy. Čím je plocha větší a vsakování mělčí, tím lépe.

 

Kam po přečtení článku?

Přečtete si další zajímavé články:

Nebo se podívejte na naše produkty: